Kerk info

(Aan de rechterkant in het Hoofdmenu vind je meer Kerk info items)

Zoek tip : gebruik CTRL  F  (houd even de Ctrl toets ingedrukt terwijl u daarbij de F toets 1x indrukt)

Avondmaal

Gasten en leden die belijdenis des geloofs gedaan hebben worden van harte uitgenodigd om aan deze viering deel te nemen.
Tot het houden van Censura Morum wordt gelegenheid geboden door telefonisch een afspraak te maken met de predikant.

Beleidsplan

In het beleidsplan zijn deelplannen opgenomen waarin naast de doelstelling(en), een beschrijving van de huidige situatie en de toekomstige ontwikkeling(en) zijn verwoord.
Het beleidsplan is een hulpmiddel. Wij zijn en blijven afhankelijk van de zegen van de Here. Met Zijn zegen en door Zijn Geest kan ook dit hulpmiddel strekken tot opbouw van de Gemeente van de Here.
Als belangrijkste accenten zijn in het plan verwerkt:De centrale plaats van Gods WoordWervende gemeente en Open gemeente.

Hiervoor willen we als gemeente vasthouden aan de drie richtingen die een rol spelen in het geloof. Deze drie richtingen zijn:
- Naar boven → verdieping van het geloof
- Naar binnen → gemeente opbouw
- Naar buiten → christen zijn in de wereld

Belijdenis

Op de aannemingsavond van hen die openbare belijdenis van het geloof willen afleggen is een vertegenwoordiging van de kerkenraad aanwezig.
Indien een volwassene het teken en zegel van de Heilige Doop nog niet ontvangen heeft, dient dit te geschieden na het afleggen van de belijdenis van het geloof in dezelfde dienst;
Het afleggen van openbare belijdenis van het geloof met handoplegging vindt plaats in het midden van de gemeente in een eredienst. 

Bloemengroet

Elke zondag staat er op de kansel een bloemstuk. Dit bloemstuk wordt verzorgd door iemand van de bloemendienst. Aan het eind van de zondagse dienst wordt dit bloemstuk bezorgd bij iemand uit de gemeente door een vrijwilliger uit de gemeente. Vaak bij iemand die recentelijk uit het ziekenhuis is gekomen of iemand die door een andere oorzaak wat extra aandacht verdiend.

Collectebonnen

Het gebruik van collectebonnen wordt aanbevolen voor hen die met de inkomstenbelasting hebben te maken. Voor gemeenteleden die inkomstenbelasting (IB) betalen, kunnen ze immers ook onder de post giften worden opgegeven. De post giften bij IB kent wel een drempel van een vast bedrag of 1% van het inkomen. Een andere mogelijkheid is, om bij een notaris een akte van schenking te laten opmaken, dan geldt geen drempel van 1%. Aan een notarisakte zijn wel kosten verbonden en er is per doel een akte vereist.
Voor vragen kunt u terecht bij de Kerkrentmeesters.

Dopen

De doop van een kind dient door tenminste één van de ouders/voogden te worden verlangd;
Eén van de ouders/voogden dient in de registratie van de gemeente opgenomen te zijn;
Voorafgaand aan de bediening van de doop aan een kind wordt met de doopouder(s)/-voogd(en) een pastoraal gesprek gevoerd. In dit gesprek wordt gewezen op het belijdende karakter van de doopbelofte en de hieruit voortvloeiende consequenties.

Fietsenstalling

Links naast de kerk zijn enkele fietsenstandaards.

Gebedenboek

In de hal ligt het gebedenboek.
Heeft u een gebedsonderwerp dan kan dit hierin kenbaar worden gemaakt. Vlak voor de aanvang van de dienst wordt het gebedenboek opgehaald en aan de predikant gegeven om de onderwerpen te behandelen in de voorbede.

Gemeenteavonden

Jaarlijks wordt minimaal één gemeentevergadering gehouden waar informatie wordt uitgewisseld en het beoogde beleid wordt getoetst.

Jeugdwerk

Doelstelling
- De jeugd in contact brengen c.q. bewaren bij het Evangelie van de Here;
- De jeugd zodanig toerusten dat zij een plaats kunnen innemen binnen de gemeente;
- De jeugd helpen om vanuit deze plaats te leven in de wereld.

Kerkblad

Ons kerkblad is de "Rehobothbode". In de hal is een exemplaar in te zien. Hierin vindt u ook de adressen voor een abonnement.

Kerkenraad

Op de eerste vergadering van elk kalenderjaar kiest de kerkenraad uit haar midden een voorzitter en een assessor.
Alle besluitvorming aangaande het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het beleid geschiedt in de vergadering van de kerkenraad.
Alle kerkdiensten (en bijzondere diensten) vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Leden van de kerkenraad zullen volgens rooster dienst doen.

Kerktelefoon

Via een luisterkastje is er een mogelijkheid om thuis een aansluiting te realiseren voor diegenen die niet naar de kerk kunnen komen.
Ook kan een dienst via internet beluisterd worden.

Koffieochtenden

Van tijd tot tijd is er na de kerkdienst gelegenheid om koffie met elkaar te drinken. Afwisselend zal dat na de morgen- of de avonddienst plaatsvinden. We zien dit moment niet alleen om gezamenlijk als gemeente koffie met elkaar te drinken, maar willen deze tijd gebruiken om elkaar te ontmoeten, anders dan in de gebruikelijke ontmoetingen tijdens de kerkdiensten of in het kringwerk. Veel gemeente- en kerkenraadsleden komen van over het hele eiland en zien en spreken elkaar alleen tijdens de kerkdienst. We zien het als een nuttige besteding van de tijd om elkaar na de dienst te spreken en elkaar daardoor beter te leren kennen.

Kringwerk

Het kringwerk bestaat o.a. uit een Bijbelkring, diverse Cursussen, een Gebedskring en een Gesprekskring. De data vindt u in de agenda.

Ledenadministratie

Wijzigingen zoals verhuizing e.d. graag door geven aan de ledenadministratie.
Onze gemeente is kerkordelijk aangemerkt als "Deelgemeente" en dat heeft beperkingen voor de ledenregistratie. Wij krijgen geen enkel bericht binnen van nieuwe bewoners die te Sint Maartensdijk komen wonen. Het zou kunnen zijn dat verondersteld wordt dat we daar een mededeling van krijgen, maar dat is dus niet het geval. Wel is het zo dat nieuwe bewoners een brief van de synode krijgen toegezonden en dat zij dan hun keus kunnen bepalen. 
Als u mensen ontmoet die tot onze gemeente willen behoren, wilt u hen dan duidelijk maken dat onze gemeente dat niet automatisch door krijgt.

Legaten

Wanneer men de kerk bij testamentaire beschikking wil gedenken middels een legaat of erfstelling, dan kan dit door zich te wenden tot een notaris. De notaris kan de tenaamstelling verrichten onder: Hervormde Gemeente Rehoboth te Sint-Maartensdijk. Het is vrij daarvoor een speciale bestemming aan te geven.
Aan het opmaken van een akte bij een notaris zijn kosten verbonden, maar een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.
Voor vragen kunt u terecht bij de Ouderlingen-kerkrentmeester.

Orde van Dienst 

Tijdens kerkdiensten wordt gebruik gemaakt van:
- Bijbel: Vertaling N.B.G. 1951;
- Psalmen met de nieuwe berijming van de Interkerkelijke Stichting voor Psalmberijming en
- Gezangenbundel 1938
- Liedbundel 'Op toonhoogte'

Liturgie op hoofdlijnen voor een kerkdienst.
1. Aanvangslied
2. Stil gebed.
3. Votum en groet.
4. Aanvangstekst.
5. Zingen.
6. Gebodstekst (of Tien geboden; bij zingen van Geloofsbelijdenis vervallen 5 en 7).
7. Zingen.
8. Gebed om schuldvergeving, opening van het Woord, verlichting van Heilige Geest.
8a.Kinderlied
9. Kinderen gaan naar de kindernevendienst (in de morgendienst)
10. Schriftlezing(en) (eventueel daartussen zingen).
11. Zingen.
12. Prediking.
13. Zingen.
14. Dankzegging en voorbeden.
15. Collecten. Deze worden gehouden tijdens inleidend orgelspel van de slotzang en bij het uitgaan van de kerk is er een deurcollecte.
16. Kinderen komen terug in de dienst (in de morgendienst)
17. Zingen.
18. Zegen.

Gebruik van audiovisuele- en fotoapparatuur e.d.
Tijdens een doopdienst is fotograferen niet toegestaan.
Er is geen bezwaar als dit plaats vindt na afloop van de dienst;
Tijdens een huwelijksdienst is fotograferen niet toegestaan.
Hierop worden de volgende uitzonderingen gemaakt:
- bij het binnenkomen van het bruidspaar in de kerk voor aanvang van de dienst;
- bij het wisselen van de ringen tijdens de dienst;
- Het gebruik van audiovisuele apparatuur is toegestaan, waarbij de regel geldt:
- opnamen van de dienst worden gemaakt vanuit een vaste opstelling.

Pastoraat

Binnen de gemeente is er een rouw begeleidingsgroep en een pastorale werkgroep (PCC), de Pastorale Coordinatie Commissie.
Samen met een pastoraal werker, de wijkouderlingen en de predikant verzorgen zij het pastoraat werk.

Rouw 

Binnen de gemeente is er een rouw begeleidingsgroep actief.

Rouwdienst

Een rouwdienst in de kerk wordt beschouwd als een eredienst. Hierbij wordt rekening gehouden met de liturgie en de ambtelijke tegenwoordigheid van de drie ambten. Speciaal wordt aandacht besteed aan de overledene en de nabestaanden, waarbij het vertroostend karakter niet wordt veronachtzaamd.

Trouwen

Vooraf wordt met het bruidspaar een pastoraal gesprek gevoerd door de predikant - en zo mogelijk - met een ambtsdrager;
Eén van de leden van het bruidspaar dient in de registratie van de gemeente opgenomen te zijn;
Indien één van de leden van het bruidspaar behoort tot een ander kerkgenootschap kan de kerkenraad toestemming geven aan een ambtsdrager van dat kerkgenootschap om medewerking te verlenen aan de huwelijksdienst;
Bevestiging en inzegening van een huwelijk geschiedt alleen tussen twee personen van verschillende sekse.
Er kan geen inzegening van een huwelijk plaatsvinden, wanneer daaraan voorafgaand geen burgerlijke huwelijksvoltrekking heeft plaats gevonden.

Vereniging Schrift & Belijdenis 

Deze verening is opgericht met het doel de instandhouding van de confessionele identiteit...